นับถอยหลัง

ปิดการแข่งขันยอดขายในอีก..

โปรโมชั่น โปรแกรมสะสมยอดขาย

เงื่อนไขและข้อตกลงสำหรับ Dealer และ SI ที่เข้าร่วมโปรแกรม Digital Focus Family เท่านั้น

รายละเอียด จำนวนที่นั่ง
Dealer สะสมยอดขาย 6 เดือน 2 ล้านบาท 1
Dealer SI ที่ทำยอดขายสูงสุด 10 บริษัท 1
รวมทั้งหมด 70

หมายเหตุ

1. นับยอดการขายสินค้า ทุกตัวของบริษัทฯ ยกเว้น Harddisk , สินค้า Demo , สินค้า Clearance , สินค้าราคาพิเศษ , ราคาโครงการ
2. 1 บริษัท ไม่เกิน 2 ที่นั่ง
3. ยอดการขายเป็นยอดก่อนหักภาษีมูลค่าเพิ่ม และ หลังหักส่วนลดแล้ว
4. ยอดการขายต้องเป็นยอดที่ชาระเงินแล้ว เท่านั้น
5. กรณีเช่าใช้บริการ 3G MDVR , GPS , Onebox จะนับยอดเฉพาะค่าเช่ารายเดือนเท่านั้น
6. จำนวนที่นั่งจำกัดเพียง 70 ที่นั่งเท่านั้น หากที่นั่งเต็มแล้ว จะถือว่าโปรแกรมสิ้นสุด
7. ให้สิทธิเฉพาะ Dealer และ SI Dealer เท่านั้น ลูกค้าตรงไม่สามารถเข้า ร่วมโปรแกรมได้

กรุณากรอกเอกสารให้ครบถ้วน

[ ]1
Clients
Clients
Clients
Clients
Clients
Clients
Clients
Clients
Clients
Clients
Clients
Clients

สอบถามข้อมูล